Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Având în vedere prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarului post vacant:

-1 post bibliotecar IA studii superioare în cadrul Compartimentului Editură, Tipografie, Legătorie

     Condiții generale:

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (cel puţin 18 ani împliniţi);
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, dovedită prin adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, prin care se atestă că este aptă medical pentru exercitarea funcţiei;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

       Condiții specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de  bibliotecar IA studii superioare, sunt stabilite pe baza fişei postului. după cum urmează:

 • condiţii de studii: studii superioare superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea conservare – restaurare
 • vechime în specialitatea studiilor – de minim 5 ani

         Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 09.2019 ora 16.00 – data limită de depunere a dosarelor
 • 09.2019 rezultatului selecției dosarelor se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției
 • 09.2019 – eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor se depun la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu până la ora 15.30
 • 09.2019 – rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora

    Proba scrisă

 • 16 septembrie 2019 orele 10.00 la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu
 • 16 septembrie 2019 rezultatele la proba scrisă se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției
 • 17 septembrie 2019 eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu până la ora 15.30
 • 18 septembrie 2019 rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției

Proba de interviu

 • 19 septembrie 2019 – orele 10.00 la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu
 • 19 septembrie 2019 rezultatele la proba de interviu se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției
 • 20 septembrie 2019 eventualele contestații privind rezultatul probei de interviu se depun la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu până la ora 15.30
 • 23 septembrie 2019 rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba de interviu se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției
 • 24 septembrie 2019 rezultatul final al concursului se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției

        După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

        Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

       Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

       Dosarele pentru participare la concurs se vor depune la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, str. G. Barițiu, nr. 5 – 7 la Compartimentul Juridic – Resurse umane. Detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.bjastrasibiu.ro .Alte informații suplimentare la telefon 0269/210551.

                                                        Manager,

                                                        Silviu Borș

This entry was posted in evenimente, noutati. Bookmark the permalink.