Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Având în vedere prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarului post vacant:

-1 post bibliotecar IA studii superioare în cadrul Compartimentului Editură, Tipografie, Legătorie

     Condiții generale:

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (cel puţin 18 ani împliniţi);
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, dovedită prin adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, prin care se atestă că este aptă medical pentru exercitarea funcţiei;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

       Condiții specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de  bibliotecar IA studii superioare, sunt stabilite pe baza fişei postului. după cum urmează:

 • condiţii de studii: studii superioare superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea conservare – restaurare
 • vechime în specialitatea studiilor – de minim 5 ani

         Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 09.2019 ora 16.00 – data limită de depunere a dosarelor
 • 09.2019 rezultatului selecției dosarelor se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției
 • 09.2019 – eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor se depun la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu până la ora 15.30
 • 09.2019 – rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora

    Proba scrisă

 • 16 septembrie 2019 orele 10.00 la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu
 • 16 septembrie 2019 rezultatele la proba scrisă se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției
 • 17 septembrie 2019 eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu până la ora 15.30
 • 18 septembrie 2019 rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției

Proba de interviu

 • 19 septembrie 2019 – orele 10.00 la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu
 • 19 septembrie 2019 rezultatele la proba de interviu se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției
 • 20 septembrie 2019 eventualele contestații privind rezultatul probei de interviu se depun la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu până la ora 15.30
 • 23 septembrie 2019 rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba de interviu se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției
 • 24 septembrie 2019 rezultatul final al concursului se afișează la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și pe pagina web a instituției

        După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

        Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

       Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

       Dosarele pentru participare la concurs se vor depune la sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, str. G. Barițiu, nr. 5 – 7 la Compartimentul Juridic – Resurse umane. Detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.bjastrasibiu.ro .Alte informații suplimentare la telefon 0269/210551.

                                                        Manager,

                                                        Silviu Borș

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Muzica și muzicieni la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, situată în clădirea veche pe frontispiciul căreia stă scris „Muzeul Asociațiunii”, găzduiește anual o serie de evenimente muzicale care fac din acest loc încărcat de cultură un punct de atracție pentru numeroși melomani.

De-a lungul timpului, au concertat aici muzicieni de talie națională și internațională. Renumitul Cvartet Borodin a susținut un concert la Sala Festivă, cu prilejul Festivalului de Muzică Sibiu / Hermannstadt (2014). În anul 2016, în cadrul evenimentelor derulate sub numele Noptea Albă a Bibliotecilor, invitați au fost membrii trupei Byron, într-un concert unanim apreciat de fani, iar în 2017, oaspete a fost A. G. Weinberger.

În iarna anului 2018, a fost demarat proiectul Stagiunea ICon Arts @ Biblioteca ASTRA, o inițiativă comună a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și a Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR). De atunci, au fost derulate încă două ediții, urmând ca în această toamnă să aibă loc cea de-a patra ediție a stagiunii muzicale, la Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Publicul iubitor de muzică clasică ori jazz a avut plăcuta ocazie de a participa la concerte și recitaluri susținute de: Adrian Nour Trio, Solartis Quartet, Blue Noise, Duo Kitharsis, Sorin Zlat Quartet, Ioana Maria Ardelean, Daniel Magdal, Diana Spînu, Aurel Mustățea, Mircea Ardelean, AC Leonte, Koszika & The Hotshots, Veronica Anușca, Daniela Chihaia Popa, Sandra Eliza Bărănescu, Andreea Plopeanu, Alexandru Costea, Marta Tudor, The GRAM Quartet, Ioan Bănescu, Mihail Petre, Costin Soare, trupa KRiSPER, Ana Maria Galea și Daniel Csikos. De asemenea, Stagiunea ICon Arts @ Biblioteca ASTRA a inclus în toamna anului 2018 unul din concertele Vă plaCello?, susținut de renumiții violonceliști Răzvan Suma și Adrian Mantu.

În vara anului 2018, Fesivalul ICon Arts Transilvania a fost prezent la Biblioteca ASTRA cu concerte de muzică clasică, ai căror protagoniști au fost muzicienii Ioana Turcu, András Csáki, Reinbert Evers, Costin Soare și Moldo Young Quartet. Anul acesta, același prestigios festival a revenit cu două evenimente muzicale de excepție susținute de Koya și Yukiko Nakatani, Reinbert Evers, Ciprian Dancu, Ilia Rusnac, Noriko Kawamura, Costin Filipoiu, Fumiko Sakuraoka și Anca Preda.

Luna iulie a acestui an, a adus la Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA, muzica barocă. În urma încheierii unui parteneriat cu biblioteca, Asociația Musica Ricercata a derulat aici o serie de evenimente culturale din cadrul Musica Ricercata Festival Op. 1, având ca scop, promovarea muzicii baroce, sub conducerea reputatului dirijor de origine sibiană, Gabriel Bebeșelea, cu participarea de excepție a cunoscutei soprane, Rodica Vică.

De-a lungul timpului au mai susținut concerte, Cvartetul Diotima, în cadrul Festivalului „George Enescu” (2017), Ludens Piano Trio (2017), Rute Muzicale și talentații muzicieni Theodor Andreescu, Valentin Șerban, Mihail Grigore, Victor Savca, Andrei Radu, alături de maestrul Marius Ungureanu (2017). În egală măsură, anual au loc concerte de muzică religioasă susținute de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dar și cunoscutul festival concurs Prietenii muzicii Pro Piano, o inițiativă a Fundației Pro Piano România.

Apreciată pentru arhitectură, atmosfera de epocă și acustica deosebită, Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu este un spațiu cultural de patrimoniu, unde muzica și artele spectacolului se întâlnesc pentru a încânta în fiecare anotimp publicul. Toate evenimentele și proiectele Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Muzica și muzicieni la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Bibliovacanța la final de sezon la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Miercuri, 14 august 2019, la ora 12:00, la Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, va avea loc spectacolul care marchează finalul de sezon al programului estival pentru copii, Bibliovacanța, derulat la Biblioteca ASTRA.

20190702_105324 20190730_113658 20190730_113735 20190730_114323 Bibliovacanta

Astfel, după o vară plină de activități, bibliotecarii Compartimentului Copii și Tineret propun publicului un spectacol realizat de participanții la acest program. Timp de două luni, alături de cei mici, au fost Ana Coca, Paula Mihalache și o echipă de tineri voluntari. Aceștia i-au îndrumat cu atenție și răbdare pe parcursul numeroaselor ateliere tematice menite să promoveze educația alternativă fundamentată pe interacțiune, joc și cunoștințe practice. Copiii au luat parte la cursuri de limba germană, limba engleză, dans, origami, desen, bune maniere și teatru. Au fost organizate concursuri care au stimulat dorința de a citi a celor mici, încurajându-i să lucreze în echipă sau individual, pentru dezvoltarea unui spirit pozitiv de competiție.

În acest an, Bibliovacanța se încheie cu un spectacol inedit, susținut de cei mici pentru toți cei care iubesc lumea frumoasă a copilăriei. Echipa Bibliovacanța vă invită să participați la această sărbătoare, mâine, 14 august 2019, la ora 12:00, la Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, Str. George Barițiu nr. 5, et. al II-lea.

***

Toate evenimentele și proiectele Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Bibliovacanța la final de sezon la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Vară plină de activități la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

În această vară, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu propune utilizatorilor și publicului interesat o serie de programe și evenimente estivale menite să pună în lumină patrimoniul material și imaterial al acestei instituții de prestigiu.

Reader on Board

Reader on Board, program deja consacrat, destinat tuturor celor aflați în călătorie cu avionul, se derulează în prezent la Aeroportul Internațional Sibiu. Inițiat și coordonat de Anca Vasilescu, coordonator al Departamentului Metodic. Comunicare. Programe, Reader on Board propune călătorilor lecturi incitante, plăcute și relaxante.

În luna iulie s-a dat startul pentru înscrierile la cea de-a III-a ediție a Târgului de carte de sănătate și terapii complementare alterNativ, care se va desfășura în perioada 11 – 13 octombrie, 2019, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, iar la Dumbrăveni, sub îndrumarea atentă a Ancăi Vasilescu se pregătește înființarea bibliotecii orășenești din această localitate.

Și tot în această vară, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, generează și facilitează donația de carte pentru Biblioteca „Muguri de brad” din Gura Rîului, din campania „Pedalez pentru o carte”.

Bibliovacanta

Copiii și adolescenții se regăsesc și ei în programele Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Bibliovacanța este programul de vară destinat copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, care se desfășoară anul acesta în două perioade: 1 iulie – 19 iulie 2019 și 29 iulie – 14 august 2019. Timp de șase săptămâni copiii înscriși iau parte la activități educative, creative și recreative, pornind de la joc și lectură, îndrumați de bibliotecarele Ana Coca și Paula Mihalache, de la Compartimentul pentru Copii și Tineret, alături de o echipă de tineri voluntari. Copiii participă la ateliere de limbi străine, arte decorative (desen, pictură, origami), teatru și cinema, la cursuri de bune maniere și educație pentru sănătate, dar și la un concurs de cultură generală. Desigur, muzica și dansul nu lipsesc, în momentele de relaxare.

Astra Adolescent proiect Astra Adolescent

În perioada 1 iulie – 31 august 2019, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu se desfășoară programul estival pentru adolescenți, ASTRA Adolescent. Bibliotecara Mihaela Dobrescu, responsabil al acestei serii de activități, și colegii acesteia de la Compartimentului Carte pentru Adulți  propun celor interesați o serie de întâlniri cu personalități ale spațiului socio-cultural și profesional sibian și nu numai. Activitățile incluse în acest program educațional sunt destinate adolescenților, cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani, care doresc să se reunească într-un cadru informal alternativ pentru a intra în dialog cu specialiști din domenii care vizează științele sociale, medicina, sănătatea, educația civică, psihologia, literatura. În luna iulie au fost oaspeți Florin Zamfirescu, actor și regizor, Părintele Constantin Necula, psihologul Mihai Sima, profesorii Tiberiu Costăchescu și Vlad Tănase. În următoarele săptămâni, vor fi în mijlocul adolescenților medicul Denisa Uță, profesorii Iuliana Nemeș și Robert Sîndean, Bogdan Andriescu, cercetător și bibliotecar la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu și Răzvan Pop, coordonatorul Departamentului de Cercetare și Informare Bibliografică al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. De asemenea, în cadrul programului dedicat adolescenței, au loc ateliere organizate în parteneriat cu Crucea Roșie Sibiu. Proiectul se desfășoară în zilele de marți, miercuri și joi.

Bibliotecara Daniela Sava, custode al Filialei Bâlea, propune o serie de activități incitante atât celor mari, cât și celor mici.  În această vară, Atelierul „Ora poveștilor”, activitate cu specific ludic și interactiv, îi așteaptă pe copii, alături de bunici ori părinți, pentru a se bucura împreună de lectură, iar la „Clubul doamnelor pensionare” sunt invitate să participe la dezbateri persoanele interesate de literatură, cinematografie, sănătate, igienă, nutriție și educație financiară. Tot la Filiala Bâlea se desfășoară întâlniri cu tinerii de la Centrul Ocupațional pentru persoane cu dizabilități, din cadrul Asociației Diakoniewerk International.

Bibliotecara Gabriela Dordea, de la Filiala Valea Aurie, vine în întâmpinarea tinerilor utilizatori cu câteva activități de vară dedicate copiilor. „Cercul de lectură” și „Triunghiul cunoașterii” au ca elemente esențiale lectura și cultura generală. La Filiala Hipodrom, Tania Caras organizează cercul de chitară, ateliere lectură, desen și jocuri interactive. La Filiala Cisnădie au loc săptămânal activități pentru copii și un Club de lectură în limba engleză, moderate de bibliotecara Simona Olar. Filiala Vasile Aaron este în curs de renovare, urmând să fie redeschisă în această toamnă.

Concert Musica Ricercata

În egală măsură, pe parcursul verii, la Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu au loc  concerte de muzică clasică, organizate de partenerii bibliotecii, Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) și Asociația Musica Ricercata.

Nici expozițiile nu lipsesc în această perioadă. Pe simezele bibliotecii pot fi admirate expoziția Facebook AVANT LA LETTRE – Umorul à la Belle Époque în corespondența lui Horia Petra-Petrescu, realizată de bibliotecara Karda Bianca, în timp ce la Compartimentul Periodice, Daniela Stancu, propune pasionaților de istorie expoziții pe teme de actualitate: 70 de ani de la apariția revistei Știință și Tehnică – București (1949), Ziua Internațională a Iei Românești, 100 de ani de la apariția Gazetei Oficiale a Jud. Sibiu (1919), 50 de ani de la prima aselenizare (1969) și 100 de ani de la apariția ziarului Cuvântul Poporului (Săliște/Sibiu). Toate acestea aduc în atenția publicului documente și materiale aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Și nu în ultimul rând, pe tot parcursul verii, colecțiile și sălile de lectură sunt deschise publicului iubitor de carte, cultură, cercetare și educație.

Pentru mai multe informații accesați:

http://bjastrasibiu.ro/

https://www.instagram.com/bjastrasibiu/

https://ro-ro.facebook.com/bibliotecasibiuastra/

Toate evenimentele și proiectele Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Vară plină de activități la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Laboratorul muzicienilor deschis publicului la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Miercuri, 18 iulie 2019, în a treia zi de festival, Ansamblul Musica Ricercata, sub bagheta cunoscutului dirijor Gabriel Bebeșelea, a susținut o repetiție deschisă publicului și o sesiune de întrebări cu muzicienii, în Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

20190718_18113820190718_183124

Gabriel Bebeșelea, alături de talentații muzicieni, membri ai Ansamblului Musica Ricercata și renumita soprană Rodica Vică, au propus melomanilor sibieni o după-amiază muzicală inedită: „Laboratorium scaenam”. Astfel, s-au deschis porțile cabinetului de studiu al muzicienilor, un spațiu al căutărilor neîncetate, în care talentul și inspirația se întâlnesc permanent cu tenacitatea și munca asiduă. Într-o atmosferă relaxată și jovială, publicul a avut plăcuta ocazie de a asista la modul în care se desfășoară o repetiție. Muzicienii și dirijorul au făcut o demonstrație de virtuozitate și, în egală măsură, au convins prin abilitățile de comunicare. A fost un dialog muzical remarcabil, de care publicul s-a bucurat din plin.

Au fost prezentate o parte din piesele care urmează a fi susținute în cadrul concertului extraordinar de închidere, „BaRockIN` Transylvania”, care va avea loc astăzi, 19 iulie 2019, ora 19:00, la Biserica Romano-Catolică Sf. Treime din Sibiu.

„Fiecare revenire la Sibiu îmi aduce mereu un plus de bucurie, iar de această dată, faptul că sunt solista concertului de închidere a Festivalului Musica Ricercata Opus 1, alături de muzicieni de top mondial, mă onorează enorm.  Prima întâlnire cu publicul sibian, cu ocazia acestei repetiții deschise, a creat deja o legătură și un schimb de energii unice creatoare extrem de benefice pentru mine.”, declară Rodica Vică, soprană.

„M-a bucurat enorm faptul că, la experimentul nostru de a devoala ce se află în spatele cortinei, au luat parte atât de mulți oameni. Asta îmi dovedește că publicul dorește să cunoască îndeaproape fenomenul muzical. Consider că cel mai important țel al nostru a fost atins, ceea ce ne onorează, dar în același timp ne și obligă să continuăm să arătăm publicului laboratorul nostru de creație.”, mărturisește Gabriel Bebeșelea, dirijor și director al Musica Ricercata Festival Opus 1.

Toate evenimentele care se desfășoară la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu au loc cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Pentru mai multe informații accesați adresa  https://www.musica-ricercata.com/

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Laboratorul muzicienilor deschis publicului la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

„Ricerca musicale I” – Despre cercetarea și interpretarea manuscriselor sibiene la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Marți, 17 iulie 2019, în a doua zi a Festivalului Musica Ricercata Opus 1, a avut loc la Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, Convorbirea cu publicul, „Ricerca musicale I” – Despre cercetarea și interpretarea manuscriselor sibiene. Invitații moderatoarei Smaranda Bălan, au fost Kurt Philippi, (dirijor) și Gabriel Bebeșelea (director și dirijor al Ansamblului Musica Ricercata). Cei prezenți au avut plăcuta ocazie de a-i urmări pe cei doi muzicieni, cercetători ai arhivelor muzicale sibiene, într-un dialog despre muzica din Transilvania și deopotrivă din Europa secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea.

IMG_8632 IMG_8713

Colaborarea dintre Kurt Philippi și talentatul Gabriel Bebeșelea este una dintre cele mai fructuoase. Muzica, istoria, arhivele și cultura sunt pasiunile lor. Așa cum au povestit în această seară dedicată muzicii culte, cei doi dirijori, reprezentând generații diferite, au studiat cu tenacitate fiecare manuscris muzical aflat în Arhivele Naționale și Arhiva Bisericii Evanghelice C. A. din Sibiu. Astfel, ei au adus la lumină documente muzicale de o valoare inestimabilă care reflectă viața muzicală transilvană, la sfârșitul secolului XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, demonstrând, în mod evident, sincronismul cultural european. Au fost discutate într-o atmosferă plăcută și interactivă, teme muzicale specifice epocii baroce, modul în care muzica era deopotrivă înțeleasă și interpretată în comunitățile de sași din Transilvania acelor vremuri și modalitățile contemporane de interpretare a unor partituri aparținând epocii baroce. Gabriel Bebeșelea și Kurt Philippi au subliniat importanța patrimoniului muzical transilvan și contribuția acestuia la evoluția și dezvoltarea vieții culturale, atât în mediul urban, cât și rural, din acest spațiu geografic. A fost un dialog deschis cu publicul, curios să afle care este drumul unui manuscris muzical din arhivă până în sala de concerte.

Prin proiectele sale, Musica Ricercata, condusă de Gabriel Bebeșelea, dorește să aducă o perspectivă nouă asupra muzicii baroce și să sensibilizeze publicul în ceea ce privește o serie de partituri de valoare, mai puțin cunoscute.

Toate evenimentele care se desfășoară la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu au loc cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Pentru mai multe informații accesați adresa  https://www.musica-ricercata.com/

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on „Ricerca musicale I” – Despre cercetarea și interpretarea manuscriselor sibiene la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

MUSICA RICERCATA FESTIVAL OP. 1 SĂRBĂTOAREA MUZICII BAROCE LA SIBIU 16 – 19 iulie 2019

Invitatie Sibiu - Fata

În perioada 16 – 19 iulie 2019, Asociația Musica Ricercata aduce în atenția iubitorilor de muzică barocă din Sibiu o serie de evenimente dedicate manuscriselor muzicale ale compozitorilor din secolele XVII – XVIII. Musica Ricercata Festival Op. 1 este un regal de muzică clasică. Tinere talente, muzicieni consacrați, membri ai Ansamblului Musica Ricercata, scriitori și cercetători vor susține două recitaluri, o repetiție cu public, două dialoguri pe teme muzicale și un concert extraordinar.

Miercuri, 17 iulie 2019, ora 19:30 la Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, va avea loc dialogul pe teme muzicale „Ricerca musicale I” – Despre cercetarea și interpretarea manuscriselor sibiene. Invitații acestei seri, moderată de Smaranda Bălan, vor fi dirijorii Kurt Philippi și Gabriel Bebeșelea.

Joi, 18 iulie 2019, ora 17:00, Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu va găzdui  repetiția cu public „Laboratorium scaenam”, care va fi urmată de o sesiune de întrebări cu muzicienii Rodica Vică (soprană), Gabriel Bebeșelea (dirijor) și Ansamblul Musica Ricercata. Repertoriul acestei seri va cuprinde piesele de o valoare inestimabilă, transcrise de talentatul dirijor Gabriel Bebeșelea pentru concertul extraordinar de închidere a festivalului – „BaRockIN’ Transylvania”.

Festivalul care va avea loc la Sibiu este integrat în turneul pe care Musica Ricercata îl face în câteva dintre cele mai cunoscute orașe din România (Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov, Mediaș, București) în anul 2019. Evenimentele de la Sibiu sunt finanțate și susținute de Primăria Municipiului Sibiu și de AFCN. Musica Ricercata lansează, cu acest prilej, un parteneriat valoros cu European Union Youth Orchestra (EUYO), considerată a fi cea mai importantă orchestră de tineret la nivel mondial.

Pentru mai multe informații accesați:

https://www.musica-ricercata.com/musica-ricercata-festival

https://ro-ro.facebook.com/EnsembleMusicaRicercata/

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on MUSICA RICERCATA FESTIVAL OP. 1 SĂRBĂTOAREA MUZICII BAROCE LA SIBIU 16 – 19 iulie 2019

BiblioVacanța a început la Biblioteca ASTRA Sibiu cu multă veselie și public numeros

În dimineața zilei de 1 iulie 2019, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, s-a dat startul programului de vară organizat de Compartimentul pentru Copii și Tineret pentru elevii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani. Timp de șase săptămâni, de luni până vineri, între orele 10:00 – 13:00, copiii vor participa la numeroase activități educative, creative și recreative.

20190702_104342 20190702_104554 20190702_105324

Alături de bibliotecarii Compartimentului pentru Copii și Tineret, cu sprijinul câtorva tineri voluntari entuziaști, copiii înscriși în acest program se vor bucura de lumea frumoasă a cărților și vor lua parte la cercuri și ateliere de limbi străine, arte decorative, teatru și cinema, bune maniere, educație pentru sănătate, cultură generală. Așa cum se anunță încă de la debutul programului, va fi o vară dinamică și plină de bună-dispoziție la bibliotecă.

„Am avut astăzi bucuria de a-i revedea pe mulți dintre participanții din anii trecuți, semn că vacanța în bibliotecă este o bună alternativă de a petrece zilele de vară. Suntem foarte încântați că BiblioVacanța noastră are un asemenea succes și că putem pune la dispoziția celor mici, în mod gratuit, acest serviciu. Ne propunem să aducem cartea mai aproape de copil într-un mod plăcut,distractiv și flexibil. Prin joc și joacă, micuții își vor exersa aptitudinile și, în egală măsură, vor avea prilejul să dobândească noi abilități. Vom avea activități pentru toate gusturile, și pentru cei înclinați spre artă, lectură și relaxare, și pentru cei mai energici, care preferă muzica și mișcarea. Orarul pentru activitățile BiblioVacanța este postat pe site-ul bibliotecii (http://bjastrasibiu.ro/ateliere-de-vacanta-la-biblioteca-judeteana-astra-sibiu/), dar nu ezitați să ne urmăriți și pe conturile de Facebook (https://ro-ro.facebook.com/bibliotecasibiuastra/) și Instagram (https://www.instagram.com/bjastrasibiu/), pentru detalii și fotografii despre acțiunile noastre.”, declară Ana COCA, bibliotecar în cadrul Compartimentului pentru Copii și Tineret.

Toate evenimentele și proiectele Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Monica Marin,

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on BiblioVacanța a început la Biblioteca ASTRA Sibiu cu multă veselie și public numeros

SoNoRo Conac “À la française” sosește în Sibiu în luna iulie

afis Sonoro Conac 2019_Sibiu

Sezonul România – Franța va fi celebrat în Sibiu și prin două concerte SoNoRo Conac, pe 8 iulie, la Biblioteca Județeană ASTRA din Sibiu, și pe 10 iulie, la Biserica Cisterciană de la Cârța.

Fiecare dintre aceste locuri au fost alese pentru a găzdui concerte de muzică de cameră SoNoRo Conac, datorită valorii mari arhitecturale pe care o au, unul dintre principalele criterii de selecție a destinațiilor concertelor turneului SoNoRo Conac.

SoNoRo Conac a pornit de la ideea de a reda muzicii de cameră spațiul originar, de natură intimă, propice dialogului cultural și ascultării active din partea unui public restrâns. Acest proiect își propune să sensibilizeze opinia publică în ceea ce privește multitudinea clădirilor de patrimoniu reabilitate – clădiri fabuloase, spectaculoase, elegante, care trebuie reintroduse în circuitul cultural.

Intrarea la ambele concerte este liberă, doar pe bază de rezervare la: rezervari@sonoro.ro sau 0741.190.470.

Concertele SoNoRo Conac din județul Sibiu fac parte din Sezonul România-Franța 2019, ocazie cu care sibienii, și nu numai, sunt invitați să cunoască și să asculte lucrările unor mari compozitori francezi, Jean Cras, Gabriel Fauré, Marin Marais, Maurice Ravel, în interpretarea unor renumiți muzicieni români și francezi: Nicolas Dautricourt, vioară, Răzvan Popovici, violă, Benedict Klöckner, violoncel, Miruna Nagy, harpă.

În cel de-al șaptelea an SoNoRo Conac, celebrăm atât influența franceză asupra culturii noastre în artă și arhitectură, cât și aportul țării noastre adus culturii franceze prin intelectualii și artiștii de origine română. Sezonul România-Franța 2019, în care este inclusă ediția SoNoRo Conac “À la française” ne oferă prilejul să facem cunoștintă publicului român cu artiști francezi remarcabili și să punem lumina pe compozitori francezi de marcă ai muzicii clasice. Vă invităm să faceți alături de noi o incursiune memorabilă, să vă cufundați pe îndelete de povestea fiecărui palat, castel, biserici fortificate și case boierești, să ascultați poate cea mai bună muzică compusă vreodată și, astfel, să vedem împreună, partea armonioasă a împletirii culturii franceze cu cea românească.” declară muzicianul Răzvan Popovici, inițiatorul turneului SoNoRo Conac și al Festivalului SoNoRo.

Încă de la început, cele două comisariate, român și francez, au considerat că succesul programării Sezonului România-Franța depinde de realizarea unor parteneriate cu acele instituții care sunt deja reprezentative în cele două țări, la nivel de excelență, pentru domeniul lor. Ne-am adresat unor festivaluri, unor instituții recunoscute la nivel național sau local care aveau ambiția și istoricul de a programa artiști români în Franța sau artiști francezi în România. SoNoRo este unul dintre cele mai importante evenimente independente care reușește să aducă public tânăr și să aibă succes la nivel național. În acest an, Sonoro Conac este dedicat culturii franceze, iar concertele propuse de organizatori sunt dovada că împreună putem uita de clișee, așa cum ne îndeamnă sloganul Sezonului,” a declarat Andrei Țărnea, comisar general al Sezonului România-Franța 2019.

Orașul medieval Sibiu cheamă iubitorii muzicii clasice pe 8 iulie, începând de la ora 19:00, la Palatul Astra, clădire ce găzduiește în prezent sediul central al Bibliotecii Județene Astra, de altfel prima bibliotecă publică a românilor din Transilvania. Ridicarea clădirii a început în 1903, după planurile planurile arhitectului Aladár Baranyai din Zagreb și s-a finalizat în 1905, sub coordonarea arhitectului Gustav Maetz și a inginerului Josef Schuschnig, ambii din Sibiu. Străjuit la intrare de doi atlanți, edificiul realizat în stil eclectic a impresionat de-a lungul timpului prin mobilierul furnizat de Fritz W. Elges, sculptura lui Iosif Schneider, lucrările de tâmplărie efectuate de Emil Petruțiu și pictura interioară finalizată Johann Hofrichter. Un alt aspect demn de menționat este acela că Sala Festivă, situată la etajul al II-lea al clădirii, a constituit prima sală de spectacol destinată reprezentațiilor de teatru românesc din Transilvania, iar la inaugurare s-a jucat „Fântâna Blanduziei” de Vasile Alecsandri. Sala Festivă, în care va avea loc concertul, dovedește calități acustice deosebite și păstrează atmosfera neo-clasică a epocii.

Pe 10 iulie, SoNoRo Conac revine în județ, pentru concertul de la Biserica Cisterciană din Cârța, această construcție unică și singura abație cisterciană rămasă în picioare, în țara noastră. Despre cistercieni se știe că erau niște călugări austeri, care munceau ore în șir, se rugau și vorbeau puțin. Aceștia au construit inițial abația din lemn, iar ulterior au apelat și la pietrari din Franţa pentru a ridica construcţia în stil gotic. Biserica a fost distrusă și refăcută în repetate rânduri.

Astăzi, biserica este frecventată de comunitatea evanghelică din localitatea Cârţa și poate fi vizitată ca muzeu. Zidurile, și mai ales cel cu poartă cu rozetă, sunt atracția locului și protejează un cimitir cu statuia apărătorului libertății, Roland, o clopotniță și biserica.

Programul complet al concertelor SoNoRo Conac din luna iulie este următorul:

7 iulie – Sinagoga Neologă din Oradea, jud. Bihor

8 iulie – Biblioteca Astra din Sibiu, jud. Sibiu

9 iulie – Castelul Bran, jud. Brașov

10 iulie – Biserica Cisterciana de la Cârța, jud. Sibiu

11 iulie – Vila Florica de la Ștefănești, jud. Argeș

30 iulie – Conacul Petre P. Carp, Tibanesti, jud Iași

Programul complet al seriei de concerte și mai multe detalii despre SoNoRo Conac sunt disponibile pe: www.conac.sonoro.ro

SoNoRo Conac este un proiect inițiat de Asociația Sonoro, cu sprijinul partenerului principal BRD – Groupe Société Générale, cu scopul de a intermedia contexte favorabile salvării unor monumente importante din patrimoniul românesc.

***

Despre SoNoRo Conac

În 2013, Asociația Sonoro a pus bazele unui nou proiect – SoNoRo Conac- ce își propune, prin asocierea muzicii cu opere arhitecturale emblematice din România, să sugereze nevoia de respect, atenție și sprijinire a patrimoniului și a resurselor culturale extraordinare ale României.

SoNoRo Conac a pornit de la ideea de a reda muzicii de cameră spațiul originar, de natură intimă, propice dialogului cultural și ascultării active din partea unui public restrâns. Acest proiect își propune să sensibilizeze opinia publică în ceea ce privește multitudinea clădirilor de patrimoniu reabilitate – clădiri fabuloase, spectaculoase, elegante, care trebuie reintroduse în circuitul cultural.

SoNoNo Conac este un proiect inițiat de Asociația Sonoro, cu sprijinul partenerului principal BRD – Groupe Société Générale și al Ordinului Arhitecților din România.

Sponsor principal: BRD – Groupe Société Générale

Mașina oficială oferită de: BMW România

Parteneri: Avincis, Illy, Media Image, The Pines

Parteneri instituționali: Ordinul Arhitecților, Institutul Național al Patrimoniului, Asociația ARCHÉ

Parteneri media: RFI România, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Marie Claire, Forbes, Capital, Evenimentul Zilei, Igloo, Zeppelin, Arhitectura, Ziarul Metropolis, The Institute, Life.ro, Festivalier.ro, Feeder.ro, Litero-Mania.ro, Designist.ro, Promenada-culturala.ro, ProfilCultural.ro.

Pentru mai multe informații:

Mihaela Tăut

Phone: +40 751 078 152

E-mail: mihaela.taut@sonoro.ro

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on SoNoRo Conac “À la française” sosește în Sibiu în luna iulie

Inaugurarea Casei de odihnă și creație „Andrei Oțetea”

invitatie otetea 4 (2)

 

Vineri, 5 iulie 2019, ora 11:00, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu și Consiliul Județean Sibiu invită publicul la inaugurarea Casei de odihnă și creație „Andrei Oțetea”.

 

Aflate în proprietatea Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, în urma donației făcute de academicianul și profesorul Andrei Oțetea, în anul 1980, clădirea și terenul sunt situate în pitorescul sat Sibiel, pe platoul numit „Poiana Godia”. În urma unor lucrări efectuate în ultimii ani, gospodăria țărănească din lemn datând din secolul al XIX-lea a fost consolidată, modificată, extinsă și reabilitată, astfel încât să corespundă standardelor de locuire ale secolului XXI. Imobilul are 16 locuri de cazare, 4 camere la parter, 2 încăperi la mansardă, 11 băi, bucătărie, sală de mese, sală de conferințe și un pavilion, toate mobilate în spiritul arhitectural al zonei. Există alimentare cu apă, iar energia electrică este asigurată de un sistem complex de celule fotovoltaice și un generator cu combustibil lichid.

Situată într-un cadru natural de excepție, Casa de odihnă și creație „Andrei Oțetea” este destinată rezidențelor artistice și intelectuale, conferințelor și întâlnirilor cu caracter cultural și educațional. Este un loc al interferenței dintre generații, unde se vor desfășura tabere sau evenimente organizate pentru susținerea culturii, educației și cercetării.

„Numele lui Andrei Oțetea se leagă genetic de numele ASTRA. Astăzi, noi ducem mai departe valorile și istoria Asociațiunii ASTRA. Este foarte important să valorificăm numele și moștenirea lui Andrei Oțetea. Un istoric remarcabil, un sibian de excepție și un om al cărții, Andrei Oțetea a donat Bibliotecii ASTRA bunurile sale, începând cu biblioteca sa și finalizând cu această casă de vacanță pe care o deținea la Sibiel. Este moral să punem în valoare această clădire, să o deschidem sibienilor avizi de cultură.” a declarat Silviu Borș, managerul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

La inaugurarea Casei de odihnă și creație „Andrei Oțetea” vor participa: doamna Daniela Câmpean, președintă a Consiliului Județean Sibiu, doamna Christine Manta – Klemens și domnul Marcel Luca, vicepreședinți ai Consiliului Județean Sibiu, domnul Sebastian Dotcoș, administrator public al județului Sibiu, domnul Horațiu Răcuciu, primarul orașului Săliște, consilieri județeni dar și locali, personalități ale mediilor culturale, universitare, locale și județene, publicul interesat.

Toate lucrările de reabilitare a spațiului au fost realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

Cetățenii care doresc a participa la eveniment, sunt rugați să confirme participarea lor printr-un mail la adresa presa@bjastrasibiu.ro, până în data de 4 iulie, orele 10.00

Posted in evenimente, noutati | Comments Off on Inaugurarea Casei de odihnă și creație „Andrei Oțetea”