Servicii gratuite

 1. împrumut documente tipărite la domiciliu sau în sălile de lectură
 2. împrumut/livrare documente electronice
 3. consultare baze date (tradițional și/sau informatizat)
 4. consultare de la distanță catalog online
 5. rezervare titluri la cerere
 6. împrumut inter-bibliotecar de documente
 7. studierea documentelor rare în sălile de lectură ale bibliotecii
 8. asistență de specialitate pentru consultarea documentelor
 9. consultații biblioteconomice la solicitarea persoanelor/instituțiilor interesate
 10. informare, documentare, cercetare bibliografică
 11. programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative.
 12. acces internet – 1 oră
 13. eliberare “Permis de acces” pentru personalul din instituțiile subordonate Consiliului Județean Sibiu, pensionari și șomeri, persoane cu nevoi speciale

Servicii contra cost

 1. eliberare Permis de acces pentru public
 2. reemitere Permis de acces (pe motive de pierdere, furt etc.).
 3. eliberare Permis de acces pe termen scurt (o lună)
 4. înștiințare poştală pentru returnare a publicaţiilor în cazul depășirii termenului de restituire a documentelor împrumutate
 5. acces la Sala Internet peste termenul stabilit de prevederile Regulamentului de funcționare al acestui departament
 6. elaborarea de liste bibliografice personalizate, la cerere
 7. scanare documente din patrimoniul instituţie
 8. copii xerox după documentele existente în colecţiile instituţiei
 9. imprimarea informaţiei din bazele de date ale instituţiei pe suport hârtie
 10. servicii de tipografie și legătorie
 11. închirieri spaţii pentru activităţi culturale, artistice, educative, ştiinţifice, sociale
 12. închirieri cabinete individuale de studiu

Tarife 2021

Servicii speciale:

Informare bibliografică și documentare
Corp A, etajul II
 • întocmeşte la cerere, bibliografii scrise;
 • participă la valorificarea colecţiilor bibliotecii prin realizarea de lucrări specifice (cataloage, bibliografii, biobibliografii, calendare tematice),
 • prezentarea de comunicări şi referate în cadrul unor simpozioane sau sesiuni organizate;
 • participă la organizarea acţiunilor desfăşurate cu ocazia diferitelor aniversări sau evenimente.
Compartimentul Metodic. Comunicare. Programe
Corp B, etajul IV
 • asigură servicii de consultanţă şi îndrumare metodologică pentru bibliotecile publice din judeţul Sibiu (municipale, orăşeneşti şi comunale);
 • participă la organizarea concursurilor pentru angajarea personalului din bibliotecile publice, după caz, conform legii;
 • evaluează nevoile de formare profesională ale bibliotecarilor din judeţ şi în funcţie de rezultatul obţinut asigură realizarea programelor de formare biblioteconomică şi perfecţionare profesională a acestora;
 • coordonează activitatea bibliotecilor din judeţul Sibiu aflate în Programul Biblionet;
 • elaborează materiale de metodologie a muncii de bibliotecă;
 • organizează consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri, evenimente ştiinţifice, educative şi culturale, cursuri de perfecţionare profesională;
 • realizează activităţi cultural-educative, propune şi întocmeşte proiecte şi programe pentru creşterea imaginii Bibliotecii;
 • promovează serviciile Bibliotecii;
 • cu acordul şi împreună cu conducerea instituţiei face demersuri pe lângă Consiliile locale pentru asigurarea fondurilor necesare unei bune funcţionări a bibliotecilor publice din judeţ;
 • sprijină acţiunea de completare şi dezvoltare a colecţiilor bibliotecilor din judeţul Sibiu;
 • susţine bibliotecile publice prin consultanţă în scrierea şi implementarea proiectelor;
 • organizează întâlniri profesionale regionale;
 • coordonează din punct de vedere metodic, activitatea bibliotecarilor din judeţ;
 • împreună cu conducerea instituţiei organizează şi întocmeşte documentaţia în relaţiile instituţionale cu presa: conferinţe de presă, comunicate de presă, monitorizarea apariţiilor Bibliotecii în presă; realizarea materialelor de popularizare pentru apariţiile în presă;
 • concepe şi realizează materiale publicitare: afişe, invitaţii, flyere, semne de carte, etc.;
 • gestionează comunicarea cu publicul larg; stabileşte şi menţine comunicarea cu colaboratorii;
 • realizează concepte de popularizare a produselor personalizate şi strategii de branding;
 • diseminează oferta educativă a Bibliotecii către instituţiile de învăţământ şi cultură;
 • monitorizează desfăşurarea programului cultural-educativ propus;
 • colectează datele statistice de la bibliotecile din judeţ;
 • participă la întâlnirile metodiştilor în cadrul ANBPR.
Editură. Tipografie. Legătorie
Corp B, etajul II
 • Asigură calitatea editărilor, corectitudinea gramaticală, acurateţea exprimării şi stilul ştiinţific al manuscriselor;
 • protejează integritatea manuscriselor fiecărui autor;
 • identifică eventualele probleme sau erori ce pot duce la deteriorarea calităţii publicaţiei şi ia măsurile necesare pentru înlăturarea acestora;
 • monitorizează şi asigură corectitudinea, dead-line-urile, minuţiozitatea întregului proces editorial;
 • solicită autorilor să-şi asume responsabilitatea pentru conţinutul articolelor;
 • execută lucrări de tipografie, de legătorie şi alte lucrări pentru compartimentele şi filialele Bibliotecii (materiale publicitare, vitrine tematice, expoziţii, etc.);
 • imprimă monocrom sau color prin diferite tehnologii de imprimat;
 • execută lucrări de asamblare mecanică, manuală şi specială a tipăriturilor în vederea obţinerii publicaţiilor;
 • se îngrijeşte de asigurarea materialelor necesare recondiţionării publicaţiilor uzate fizic;
 • primeşte şi restituie cu forme legale (procese-verbale de primire-predare şi borderou) publicaţiile predate pentru recondiţionat;
 • participă pentru informare şi specializare la seminarii pe probleme de editură, şi tipografie.
Digitizare. Informatizare
Corp B, etajul III
 • Asigură funcţionarea tuturor programelor informatice pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Bibliotecii;
 • asigură iniţierea şi dezvoltarea profesională a personalului Bibliotecii în probleme informatice;
 • asigură accesul utilizatorilor la bazele de date proprii Bibliotecii, la cele din reţeaua Internet, precum şi la serviciile de poşta electronică, în conformitate cu condiţiile menţionate în Regulamentul de funcţionare al Sălii Internet;
 • urmăreşte şi actualizează periodic pagina Web a Bibliotecii, privind prezentarea serviciilor acesteia;
 • asigură accesul la programul legislaţiei LexExpert;
 • scanează, prelucrează şi arhivează pe suport electronic colecţiile specifice şi periodicele vechi.
Biroul dezvoltare, evidenţă şi prelucrare informatizată a documentelor
Corp B, etaj II

Activitatea compartimentului presupune: dezvoltarea colecţiilor; evidenţa publicaţiilor; înregistrarea documentelor în baza de date; catalogarea, clasificarea şi indexarea publicaţiilor; verificarea fondurilor de carte din bibliotecă.

Procesul de dezvoltare al colecţiilor bibliotecii însumează achiziţia de noi documente, preluarea donaţiilor, sponsorizărilor, schimbul inter-bibliotecar. Acest lucru se realizează prin:

 1. Achiziţia:
  • Informarea asupra cerinţelor şi necesităţilor utilizatorilor, sugestiilor venite din partea acestora şi a angajaţilor serviciilor de Relaţii cu Publicul;
  • Informarea asupra ofertelor editoriale din cataloagele editurilor sau intermediarilor, pe site-urile acestora;
  • Consultarea ofertelor editoriale în vederea completării colecţiilor;
  • Contactarea şi consultarea editurilor sau intermediarilor şi solicitarea ofertelor, analiza ofertelor şi realizarea comenzilor;
 1. Recepţionarea, înregistrarea publicaţiilor şi semnalarea intrării documentelor în bibliotecă:

– înregistrarea facturii, avizului, procesului-verbal sau a oricărui act însoţitor;

– recepţionarea publicaţiilor;

 1. Prelucrarea donaţiilor, sponsorizărilor, schimbului inter-bibliotecar:
 • întocmirea proceselor-verbale de predare/primire şi înregistrarea acestora la Secretariat;
 • întocmirea notelor de recepţie şi semnarea acestora de către comisie;
 • predarea proceselor-verbale şi a notelor de recepţie Serviciului Financiar – Contabil;
 • redactarea scrisorilor de mulţumire sau confirmare de primire pentru donatori;

 

Evidenţa publicaţiilor presupune:

 • inventarierea publicaţiilor, ştampilarea, cotarea acestora, sortarea pe colecţii, secţii şi filiale;
 • generarea etichetelor ce conţin coduri de bare (codul de bare este format din nr. de inventar);
 • lipirea etichetei;
 • înregistrarea intrărilor şi a ieşirilor în Registrul de Mişcare a Fondului;
 • evidenţa electronică se face prin completarea blocului de inventar în sistemul integrat de bibliotecă;
 • generarea de rapoarte bazate pe înregistrările catalografice efectuate în baza de date;
 • generarea registrului de inventar din baza de date;
 • generarea actelor de transfer către secţii şi filiale în sistem informatizat;
 • evidenţa ieşirilor din bibliotecă (publicaţii casate, pierdute, transferate).

 

Baza de date conţine toate înregistrările bibliografice până în prezent. Softul de bibliotecă Liberty5 este structurat pe module de achiziţie, catalogare, rapoarte, circulaţie, împrumut inter-bibliotecar şi sistem.

 • Serviciul de Prelucrare Informatizată a Documentelor operează cu modulele de Achiziţie, Catalogare şi Rapoarte.
 • fiecare utilizator are un nume de utilizator şi o parolă prin care îşi accesează contul;
 • fiecare cont are acces numai la funcţiile specifice activităţii respective;
 • Softul de bibliotecă înglobează baze de date cu autori, edituri, colecţii, subiecte, domenii, furnizori etc., baze de date ce se actualizează permanent cu fiecare nouă înregistrare bibliografică.

 

Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor se face în sistem informatizat prin intermediul sistemului de bibliotecă şi numai de către personalul Biroului de Achiziţie, Evidenţă şi Prelucrare a Documentelor;

 • catalogarea se realizează conform normelor standard internaţionale ISBD:
 • analiza documentelor achiziţionate, stabilirea suportului fizic (hârtie, CD, DVD), stabilirea tipului publicaţiei (carte, serial, material AV), consultarea documentului sau a altor surse de informare referitoare la document pentru obţinerea tuturor datelor necesare realizării descrierii bibliografice standard;
 • introducerea descrierii bibliografice în baza de date: stabilirea titlului, subtitlului sau titlurilor paralele, alternative etc., stabilirea menţiunii de responsabilitate (autor, traducător, prefaţator, editor etc.), introducerea datelor legate de tipul de material, publicare (an, loc, editură), paginaţie, dimensiuni, colecţie, ISBN/ISSN, domeniu/subiect principal, vedete de subiect/cuvinte cheie, în toate cazurile se utilizează punctuaţia standard caracteristică ISBD etc.
 • clasificarea şi indexarea documentelor se realizează conform standardelor de clasificare zecimală universală prin stabilirea conţinutului publicaţiei şi atribuirea indicilor CZU potriviţi;
 • catalogarea şi clasificarea documentelor mai vechi din colecţiile bibliotecii se realizează după aceleaşi principii, în sistem informatizat;
 • întreţinerea, corectarea şi actualizarea permanentă a înregistrărilor bibliografice în sistem informatizat.

 

Verificarea fondurilor de carte din bibliotecă se realizează fie în sistem tradiţional, fie în paralel – tradiţional/informatizat, fie doar informatizat acolo unde fondul este integral introdus în baza de date prin:

 • verificarea fiecărui document la raft şi în registrele de inventar, se urmăreşte concordanţa datelor, titlu, autor, nr. inventar şi nr. subinventar/cotă;
 • ştampilarea fiecărui document cu ştampilă datieră;
 • constituirea listelor de inventar;
 • ştampilarea fiecărei publicaţii în registrele de inventar şi subinventar;
 • în cazul fondurilor care sunt introduse în baza de date, se verifică fiecare document şi în sistem pentru a se vedea dacă datele coincid, pentru uniformizarea evidenţei informatizate cu cea tradiţională;
  • verificarea fişelor de cititori, ştampilarea acestora şi constituirea listelor cu documentele împrumutate;
  • constituirea borderourilor cu propunerile de casare;
  • calcularea numărului total de publicaţii şi valoarea totală a fondului inventariat;
  • comunicarea rezultatelor inventarului prin încheierea unui proces-verbal de inventar, în care sunt descrise procedurile de lucru, existentul, documentele lipsă, documentele nerestituite la termen, propunerile de casare, alte probleme întâlnite pe parcursul verificării fondului precum şi propuneri către conducere în vederea soluţionării acestora;
  • aprobarea rezultatelor inventarului de către conducere;
  • încheierea dosarului de inventar şi predarea unui exemplar la serviciul Financiar – Contabil şi la gestionar.